- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bělov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Bleskové povodně - tabulka

- C -

CEMEX Sand, k.s. - Štěrkovna Spytihněv

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

E.ON Česká Republika, s.r.o.

E.ON Distribuce, a.s.

EU: GDPR

Evakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconPřirozená povodeň
IconPreventivní opatření
IconHlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP
IconHlásné profily

- G -

GasNet, s.r.o. - pohotovost

GDPR

GridServices, s.r.o. - Pohotovostní linka

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconPřirozená povodeň
IconPreventivní opatření
IconHlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP
IconHlásné profily

Hygienické stanice

HZS - Krajské ředitelství Zlín

HZS - stanice Otrokovice

- I -

informace - telefon

INNOGY

INNOGY - Zlín

INNOGY Zákaznické služby, s.r.o.

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

Kategorie organizací

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská povodňová komise Zlínského Kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise

Krajská veterinární správa - Inspektorát Zlín

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Krajský úřad - Zlínský kraj

Krajský úřad - Zlínský kraj - Odbor ŽP a zemědělství

Kritická místa

IconObjekty zhoršující povodeň
IconMísta omezující odtokové poměry

- L -

Lesy ČR, s. p.

Lesy ČR, s. p. - Správa toků – oblast povodí Moravy

Lesy ČR, s.p. - Příslušný správce vodních toků Ing. Pavel Pernica

- M -

Město Otrokovice

Městský úřad Otrokovice - Odbor ŽP - Oddělení vodního hospodářství

Metodické pokyny

Ministerstva

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí - povodňová služba

Místa omezující odtokové poměry

IconObjekty zhoršující povodeň
IconMísta omezující odtokové poměry

Moravská vodárenská, a.s.

Moravský rybářský svaz, z. s.

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Otrokovice

- N -

Napajedla - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

Normy

NTV cable s.r.o.

- O -

Obec Spytihněv

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecní úřad Tlumačov

Objekty dPP - mapa

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconOhrožené objekty

Ohrožující objekty - tabulka

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Otrokovice - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise

Otrokovice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise

- P -

PČR - Obvodní oddělení Napajedla

PČR - Obvodní oddělení Otrokovice

Podniky povodí

Policie

Policie ČR

Policie ČR - Územní odbor Zlín

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

IconPostupové doby
IconPostupové doby

použité zkratky

Povodí Moravy, s. p.

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Vodní cesty

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Zlín

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

Rybářský spolek Napajedla - Spytihněv

- Ř -

Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o.

ŘSD - Závod Brno

ŘSD ČR - správa Zlín

- S -

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconPřirozená povodeň
IconPreventivní opatření
IconHlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP
IconHlásné profily

Správa železniční dopravní cesty, Oblastní ředitelství Brno

Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Spytihněv - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconHlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

SŽDC s.o., Oblastní ředitelství  Brno

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Technické služby Otrokovice, s.r.o.

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Tlumačov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

TOMA

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

- Ú -

Ústřední povodňová komise - pk 

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veterinární a sanační ústav - kafilerie-MAT

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

IconVodní díla I. - III. kategorie
IconDalší vodní díla

Vodní elektrárna Spytihněv - ČEZ, a.s.

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconZáplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconZáplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Zásobování

Zdravotnictví

zkratky