- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bělov - pk 

Bleskové povodně - tabulka

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

Česká pošta, s. p.

ČHMÚ

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

dobrovolní hasiči Halenkov

Doprava - mapa

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconPřirozená povodeň
IconPreventivní opatření
IconHlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP
IconHlásné profily

- F -

Fotografie - toky

IconFoto - výběr podle toku
IconFotodokumentace
IconFoto - výběr podle toku

- G -

GDPR

- H -

Halenkovice - pk 

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconPřirozená povodeň
IconPreventivní opatření
IconHlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP
IconHlásné profily

Hygienické stanice

HZS - Krajské ředitelství Zlín

HZS - stanice Otrokovice

HZS - stanice Zlín

HZS - Územní odbor Zlín

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JSDHO Žlutava

- K -

Kamenolom Žlutava s.r.o.

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

Komárov - pk 

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Pracoviště Zlín

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Krajská povodňová komise Zlínského Kraje - pk 

Krajská veterinární správa - Inspektorát Zlín

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Krajské vojenské velitelství Zlín

Krajský úřad - Zlínský kraj

Krajský úřad - Zlínský kraj - Odbor ŽP a zemědělství

Krajský úřad - Zlínský kraj - Oddělení vodního hospodářství

Kritická místa

IconObjekty zhoršující povodeň
IconMísta omezující odtokové poměry

- L -

Ledové jevy - tabulka

Lesy ČR, s. p. - Správa toků – oblast povodí Moravy

Lesy ČR, s.p. - Příslušný správce vodních toků Ing. Pavel Pernica

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Moravy, pracoviště Vsetín

- M -

Město Napajedla

Město Otrokovice

Městský úřad Otrokovice - Odbor ŽP - Oddělení vodního hospodářství

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconObjekty zhoršující povodeň
IconMísta omezující odtokové poměry

Moravská vodárenská, a.s.

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Otrokovice

MRS  MO Zlín [46-17]

- N -

Napajedla - pk 

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Normy

- O -

O2 Czech Republic, a.s.

Obec Spytihněv

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecní úřad Tlumačov

Objekty dPP - mapa

Odbor životního prostředí a zemědělství - Zlín

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconOhrožené objekty

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Okresní Státní Zastupitelství

Oldřichovice - pk 

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Holešov - pk 

IconPovodňové komise
IconPovodňové komise sousedních ORP

ORP Kroměříž - pk 

IconPovodňové komise
IconPovodňové komise sousedních ORP

ORP Otrokovice - pk 

IconPovodňová komise
IconPovodňové komise

ORP Uherské Hradiště - pk 

IconPovodňové komise
IconPovodňové komise sousedních ORP

ORP Zlín - pk 

IconPovodňové komise
IconPovodňové komise sousedních ORP

Otrokovice - pk 

- P -

PČR - Obvodní oddělení Napajedla

PČR - Obvodní oddělení Otrokovice

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Pohořelice - pk 

Policie

Policie ČR - Územní odbor Zlín

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

IconPostupové doby
IconPostupové doby

použité zkratky

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Vodní cesty

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Zlín

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

Rybářský spolek Napajedla - Spytihněv

- Ř -

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o.

- S -

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconPřirozená povodeň
IconPreventivní opatření
IconHlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP
IconHlásné profily

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Spytihněv - pk 

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconHlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Technické služby Otrokovice, s.r.o.

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Tlumačov - pk 

TOMA

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

- Ú -

Úřad práce ČR, pracoviště Uheské Hradiště

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

VD Fryšták

VD Slušovice

Veřejná správa

Veterinární a sanační ústav - kafilerie-MAT

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodafone Czech Republic a.s.

Vodní díla - tabulka

Vodní elektrárna Spytihněv - ČEZ, a.s.

Vodní toky - tabulka

IconStručný popis toků na území města Otrokovice
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconZáplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconZáplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Zásobování

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

Zdravotnictví

zkratky

Zlínský kraj - Odbor ŽP a zemědělství

- Ž -

Žlutava - pk